ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ

ΘΕΜΑ : « Πλήρωση δεκαπέντε (15) θέσεων Σχολικών Τροχονόμων
για τις παρακάτω σχολικές μονάδες : 1ο Δημοτικό Περαίας – 2ο Δημοτικό
Περαίας – 3ο Δημοτικό Περαίας – 4ο Δημοτικό Περαίας – 5ο Δημοτικό
Περαίας – Πειραματικό Δημοτικό Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
Ν.Επιβατών «Αρχιγένειο» – 1ο Δημοτικό Ν.Μηχανιώνας – 2ο Δημοτικό
Ν.Μηχανιώνας – Δημοτικό Ν.Κερασιάς – 1ο Δημοτικό Επανομής – 2ο
Δημοτικό Επανομής – 3ο Δημοτικό Επανομής – Δημοτικό Μεσημερίου –
Δημοτικό Αγίας Τριάδας & Δημοτικό Αγγελοχωρίου »

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θερμαϊκού, κατόπιν της υπ΄αριθμ. 25/30.08.2023 (ΑΔΑ : ΨΡΣΗΟΚΓ2-894) Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της και έχοντας υπόψη :
– Τις διατάξεις των άρθρων 1, 65, 67, 69 και 103 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010/τ.Α) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
– την υπ΄αριθμ. Εγκύκλιο 11/οικ.4569/27.01.2011 του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ
– την απόφαση 8440/24.02.2011, περί λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
– τον Ν.2094/92 άρθρο 41 «Θεσμός Σχολικών Τροχονόμων»
– τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 259 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87 Α΄)
– τις διατάξεις της παρ. 45 α΄ του άρθρου 14 του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78Α΄) αναφορικά με την καταβολή εξόδων κίνησης, από τις Σχολικές Επιτροπές στους σχολικούς τροχονόμους
– την υπ΄αριθμ.47455/16.08.2007 (1734 Β΄) αναφορικά με την αποζημίωση των εθελοντών σχολικών τροχονόμων
– τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 45 του Ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57Α΄/23.03.1999)
– την παρ. 45 του άρθρου 14 του Ν 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄/14.03.2000)
– την με αριθμ.πρωτ.: 2515/5/13-στ΄/15.09.2997 ΚΥΑ (ΦΕΚ 839Β΄/19.09.1997) (η παρ. 2 αντικαταστάθηκε με την Α.Π 2515/5/13ο/16.10.1997 (ΦΕΚ 967 Β΄/29.10.1997)
– την με υπ΄αριθμ.32633/29.09.2000 Υ.Α
– την με αριθμ.πρωτ.: Φ.11.1/564/Γ1/598/25.06.1999 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. (πρώην ΥΠ.Ε.Π.Θ),

Προκηρύσσει την πλήρωση δεκαπέντε (15) θέσεων Σχολικών
Τροχονόμων στις κάτωθι σχολικές μονάδες της αρμοδιότητάς της.

Στη θέση αυτή μπορεί να απασχοληθεί κάθε ενήλικο άτομο άνω των 18 ετών, αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και στις υποχρεώσεις του.
Οι ώρες απασχόλησής του είναι από τις 7:50΄ έως 8:20΄ το πρωί και από τις 13:00΄ έως 13:30΄ το μεσημέρι.

Οι ώρες απασχόλησης είναι εκείνες που αφορούν την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών προς και από το σχολείο, οι οποίες και μπορεί να αλλάξουν, αν για οποιοδήποτε λόγω τροποποιηθούν οι ώρες λειτουργίας του σχολείου.

Στον εθελοντή σχολικό τροχονόμο θα καταβάλλεται από τη Σχολική Επιτροπή μηνιαία αποζημίωση ύψους 176 ευρώ (για τον μήνα Ιούνιο η αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των 88,00 ευρώ) για την κάλυψη των εξόδων κίνησής του, από σχετική επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.

Ο εθελοντής τροχονόμος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα.
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο σχολικός τροχονόμος χρησιμοποιεί φορητή πινακίδα «STOP» και φορά γιλέκο χρώματος κίτρινου.
Στην εμπρόσθια και οπίσθια όψη του αναγράφεται, σε δύο παράλληλες γραμμές, με κεφαλαία γράμματα, ανεξίτηλου μαύρου χρώματος η φράση «ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ». Το γιλέκο και οι πινακίδες χορηγούνται από το σχολείο.

Το άτομο που θα επιλεγεί θα ασκήσει τα καθήκοντά του αφού εκπαιδευτεί κατάλληλα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση από τις 06/09/2023 έως και 15/09/2023 (από τις 9:00΄έως και τις 12:00΄) στο γραφείο των Διευθυντών/ντριών των παραπάνω Σχολικών Μονάδων, προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά :
• Αίτηση
• Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
• Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
• Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού 2022
(Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση θα κατατεθεί σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ)
• Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
• Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν καταδικαστεί, δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα αδίκημα
Μοριοδοτούμενα δικαιολογητικά :
• Εντοπιότητα
• Σχέση με τη σχολική κοινότητα
• Κοινωνικά κριτήρια

Η Προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου επίσης θα αποσταλεί στις σχολικές μονάδες για ανάρτηση με μέριμνα των Διευθυντών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες στους Διευθυντές/Δντριες των σχολικών μονάδων.

Ο Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θερμαϊκού

Προηγούμενο άρθροΈκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων
Επόμενο άρθροΤους λήστεψαν και τώρα απειλούν τους διαρρήκτες με …ξόρκι!
Σύλλογοι και Φορείς, Παρατάξεις, του Δήμου Θερμαϊκού από Αγγελοχώρι | Αγία Τριάδα | Επανομή | Κερασιά | Μεσημέρι | Νέα Μηχανιώνα | Νέοι Επιβάτες | Περαία μπορούν να μας στέλνουν στο [email protected] τις δραστηριότητες που σχεδιάζουν να υλοποιήσουν καθώς και δελτία τύπου ή ανακοινώσεις ή άρθρα που αφορούν τον ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ προκειμένου να ενημερώσουμε τους επισκέπτες της ηλεκτρονικής μας σελίδας ΖΩ ΣΤΟΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟ